onsdag 7 april 2010

Läget inför skandalbeslutet

Idag ska kommunstyrelsen i Lund behandla tre ärenden som berör Klostergårdens idrottsplats och Arne Paulssons planerade hus där. Flytt av fotbollens matcharena, detaljplan för hus och så kallad park, samt exploateringsavtal mellan Lunds kommun och Paulsson bolag.

Orsaken till att fotbollsarenan sägs måste flyttas är en avsiktsförklaring mellan Lunds kommun och Arne Paulsson som undertecknades i mars 2006 med en giltighetstid på tre år. Avsiktsförklaringen gäller alltså inte längre och även om den så hade gjort hade den inte på något sätt varit bindande i de delar som föregriper framtida kommunala beslut. Lunds kommun är alltså fullständigt fri att fatta beslut om att låta matcharenan ligga kvar i dess nuvarande läge.

När ärendet först behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott under 2009 fanns också ett tredje alternativ med som innebar att arenan låg kvar i befintligt eller nära befintligt läge. Den politiska majoriteten beslöt emellertid att stryka detta alternativ, trots att det var det i särklass minst kostnadskrävande och trots att idrottsorganisationerna förespråkade det.

Flytten innebär omfattande kapitalförstöring då fungerande omklädningsrum och andra lokaler måste rivas och ersättas. Den innebär att explosionsvallar längs med järnvägen måste anläggas. Därtill försämras idrottens villkor, såväl för elit, ungdom som för korpfotboll. Det borde vara en självklarhet att om man bygger inne på ett idrottsområde måste detta ske på idrottens villkor.

Huvudargumentet för att flytta anläggningen är att de boende i de planerade hus som Arne Paulsson vill uppföra ska slippa ljud- och ljusstörningar på grund av närhet till arenan. Men i bägge de föreslagna placeringarna kommer matcharenan ännu närmare annan bebyggelse, nämligen befintliga bostadshus på Klostergården. Att framhärda i flytten av arenan innebär alltså ett rejält moraliskt haveri - störningar för nuvarande klostergårdsbor blir mindre viktiga än för framtida boenden i Paulsson hus.


Detaljplanen innebär att en så kallad aktivitetspark anläggs där fotbollens matcharena idag ligger. Förutom att arenan inte bör flyttas ger detaljplanen en fullständigt felaktig och idylliserad bild av vad som kan åstadkommas i parkväg på denna yta, eftersom hela fotbollsplanen förutsätts ligga kvar som träningsplan. Fasta hinder i forma av träd och buskar fungerar inte så bra inne på en fotbollsplan.

Slutligen innehåller förslaget till exploateringsavtal åtminstone tre allvarliga brister. För det första säljer kommunen mark i ett centralt läge på vilken inte en enda av de 425 bostäderna är avsedd som hyresrätt. För det andra säljer kommunen mark utan att kräva att en enda bostad går till sociala behov och att bekämpa hemlösheten. För det tredje förutsätts enligt avtalet fortsatt att fotbollens matcharena flyttas till betydligt sämre läge.

Besluten i kommunstyrelsen i kväll ger ett första skarpt utslag i dessa frågor. Ett troligt scenario är att de borgerliga kommer att tillstyrka detaljplan, exploateringsavtal och flytt av matcharenan till korpplanerna. Vi i vänstern kommer tillsammans med miljöpartiet att motsätta oss detta, av ovanstående skäl. Socialdemokraterna kommer antagligen med någon sorts återremissyrkande med hänvisning till att Kultur- och fritidsnämnden, som ska ha ansvar för matcharenan, inte ens fått lov att yttra sig i ärendet. Om borgarna får igenom sin linje, vilket just nu ser ganska troligt ut, kommer ärendena upp i kommunfullmäktige för avgörande den 29 april.


Länkat till detta inlägg:
SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar