söndag 17 juni 2018

"Satsningar" blev nedskärningar


Juni månads budgetmöte i Lunds kommun gick den styrande minoritetens väg. S- och MP-förslagen segrade i stort sett i varje omröstning med röstsiffrorna 31 mot 29. Detta med stöd av V och Fi, sedan de egna förslagen röstats ner, och genom att SD avstod från att rösta i slutvoteringarna. Vi var nog många som trodde att de skulle bryta denna linje när fullmäktiges sista omröstning, den om skattesatsen skulle ske. Men inte, de fullföljde och beslutet blev att höja skatten med 25 öre.


SD:s taktik att konsekvent släppa fram S/MP-förslagen kan tyckas märklig men är egentligen fullt logisk ur deras perspektiv: De vill tala om för Alliansen att om de inte förhandlar med SD om politikens innehåll segrar de rödgröna förslagen. Hittills har dock Moderaterna i Lund på ett hedervärt sätt avvisat alla inviter från SD.


Vad innebär då budgeten för välfärd och skola i Lunds kommun 2019? Såväl S/MP som Alliansen hade redan i ramarna lagt in en generell ”effektivisering” på alla nämnderna med mellan 1–2 procent, vilket betyder fortsatta nedskärningar. Detta berördes överhuvudtaget inte av Anders Almgren (S) eller Christer Wallin (M) när de presenterade sina respektive budgetförslag, vilket är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att Sydsvenskan på ett förtjänstfullt sätt påvisat denna dolda nedskärning. Den innebär till exempel för vård och omsorg en nedskärning på 29 Mkr och ”satsningar” på 6,5 Mkr, alltså en nedskärning på 22,5 Mkr netto enligt det segrande S/MP förslaget. 


Den enda kommunala verksamhet som får en substantiell förstärkning är den centrala förvaltningen, som till exempel finansierar personalavdelning och miljöstrategisk avdelning, men också deltagande i MIPIM, Almedalen och en ständigt ökande kavalkad av företagsjippon och lobbyism. För grundskola och förskola tar nedskärningarna och ”satsningarna” ut varandra; för alla andra verksamheter i kommunen – gymnasieskola, park- och gatuunderhåll, kultur, idrott – blir det nedskärningar, något som för övrigt kommer att fortsätta 2020 och 2021 enligt de ramar som S/MP tillsammans med Alliansen bestämt.


I Vänsterpartiets budgetförslag lyftes de generella nedskärningarna bort, samtidigt som en rad förstärkningar och förslag till utveckling av verksamheten presenterades av Hanna Gunnarsson: Mer resurser till skolan, minskade barngrupper i förskolan, kvalitetshöjning av vården, avskaffa delade turer, jämställda löner, m.m. Vad gäller finansiering föreslog V samma försiktiga skattehöjning som S/MP men räknade hem en resultatförbättring på 105 Mkr, vilket är den genomsnittliga skillnaden mellan budgeterat och verkligt resultat de senaste tre mandatperioderna. Det går naturligtvis att ha synpunkter på en sådan räkneövning men det går inte att bortse ifrån ett konsekvent mönster av överskattning av utgifter och underskattning av intäkter, något som i sig tvingar fram nya nedskärningar.


De borgerligas budgetalternativ ligger nära S/MP på flera områden, fast även de räknar med en resultatförbättring (40 Mkr), vilket tillsammans med nedskrivning av förväntad investeringstakt (utan att ange vilka objekt som ska plockas bort) räddar dem från att själva föreslå en skattehöjning. Alliansens enda ”löften” för framtiden är för övrigt att försöka sänka kommunalskatten i Lund, införa dubbelbeskattning på LKF:s hyresgäster genom extra vinstuttag samt att privatisera mera av den skattefinansierade verksamheten. Intet nytt under solen alltså: med hjälp av sitt lokala stödparti FNL är de beredda att driva klassisk högerpolitik.


Samtidigt innehåller Feministiskt Initiativs budgetförslag en kraftig och lite oväntad högergir. De har tidigare lagt förslag som legat mycket nära Vänsterpartiets. Men i sin sista budget innan valet föreslår Fi kraftiga besparingar på grundskola och förskola, en nettonedskärning på 18,4 Mkr. Det är betydligt sämre än Alliansen, endast SD ger Lunds skolor mindre resurser. Anmärkningsvärt var också att Fi hade strukit satsningen på jämställda löner. De ville nu istället ge ett ofinansierat ”uppdrag”, ett uppdrag som för övrigt redan finns – enligt lagstiftningen ska alla arbetsgivare årligen kartlägga osakliga löneskillnader och i förekommande fall åtgärda dem. För att lyfta de lågavlönade kvinnodominerade yrkena föreslog Vänsterpartiet 7,5 Mkr, S/MP 2,5 Mkr och Fi O kr (samma som Alliansen och SD). 

Som bekant stundar ett val. Efter det kommer ett nytt budgetmöte att äga rum då allting slutligen fastställs. Inför detta står det klart att det bara finns ett parti som motsätter sig fortsatta nedskärningar. Om Vänsterpartiet stärks rejält i höstens val finns chansen att bryta den nedåtgående spiralen och åter börja satsa på Lunds välfärd och skola.