onsdag 22 februari 2012

Leve tomträtten!

Dags för tomträtt?
Idag lämnade Vänsterpartiet i Lund in en motion till kommunfullmäktige om att använda tomträtt. Vi vill därmed skapa något av ett Lex Paulsson i Lund. I stället för att sälja mark till fastighetsbolag som utan att blinka bryter avtal om hyresrätter, eller lika oblygt säljer marken vidare i spekulationssyfte, kan kommunen fortsatt äga marken, men upplåta den i långa kontrakt. Nedan motionstexten i sin helhet. 

Lunds utveckling hotas av att bostadsbyggandet går i stå. Ska ungdomar och studenter kunna få bostad i Lund krävs någon form av socialt bostadspolitik. I en stad med en rörlig befolkning är det speciellt allvarligt när produktion av hyresrätter minskar eller när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter. I dag finns inga statliga medel eller garantier med vars hjälp man kan styra bostadsbyggandet mot billigare hus och hyresrätter. Kommunalpolitiskt finns få kraftfulla åtgärder att ta till för att förbilliga byggandet, men med en aktiv markpolitik kan man öka bostadsbyggandet och därmed marknadsutbudet, samt motverka segregation på bostadsmarknaden. Det är därför viktigt att kommunen aktivt och långsiktigt håller en markreserv.
Med detaljplaneinstitutet har kommunen planmonopol och kan bestämma var hus får byggas och hur höga de får vara.  Men med detaljplanen kan man inte reglera upplåtelseformen i bostadsbyggandet. Kommuner har då försökt reglera detta i exploateringsavtal.
Tyvärr är lagstiftningen otydlig i vad mån exploateringsavtal gäller efter vidareförsäljning och ny ägare. Istället för nya bostäder har vi i Lund sett hur tidigare kommunal mark säljs vidare med stora spekulationsvinster. Vi har också fått se hur köpare omedelbart brutit kontrakt om hyresrätter med kommunen och istället byggt bostadsrätter.
Upphandlingsreglerna innebär att enskilda aktörer inte får gynnas, inte ens allmännyttiga. Försäljning av mark skall enligt lagen ske till marknadspris. Höga markpriser fördyrar de blivande bostäderna. Den enklaste och säkraste vägen att styra bebyggelsen mot inte allt för dyra hyresrätter är att använda tomträttsinstitutet. Då sprids kostanden för marken ut genom årliga tomträttsavgifter till kommunen, och markpriset slår inte så hårt på hyror och avgifter i nyproduktionen.
Tomträtt är ett möjligt sätt att styra vilken typ av bebyggelse som ska komma till stånd, vilket påpekas i Boverkets rapport 2011:26. Upphandlingsreglerna blir knappast tillämpliga eftersom marken enbart hyrs ut, men affären får självklart inte gynna någon enskild; då gäller statsstödsreglerna. Det viktiga är att tomträttsavtalet innehåller villkor för markens utnyttjande även om tomträtten säljs till annan ägare. Det finns alltså tre avgörande argument för Lunds kommun att använda tomträtt: Kostnaderna för nyproduktion av bostäder hålls nere, markspekulation undviks och avsedd upplåtelseform tryggas för framtiden.
Vi föreslår att Lunds kommun upplåter mark för bostadsändamål med tomträtt.

Länkat: SKD

2 kommentarer:

 1. Även om tomträtt skulle genomföras så innebär det inte billigare hyror. En fastighetsägare tar ut den marknadsmässiga hyra som finns i området. Varför skulle denne erbjuda lägre hyra bara för att byggkostnaden blir något lägre? Se även nedanstående länk där detta verifieras:

  http://www.skanskan.se/article/20111203/NYHETER/712029754/1006/-/billig-mark-ger-inte-billiga-bostader

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har rätt i att det inte finns något automatiskt samband mellan lägre produktionskostnader och lägre hyror. Hyresvärden försöker få ut mesta möjliga, så mycket som marknaden tål. Men man ska inte bortse ifrån att hyrorna sätts i en förhandling med hyresgästerna och deras organisation. Kan dessa påvisa lägre kostnader dämpas också möjligheten för hyresvärden att ta ut överhyror.

   Radera