torsdag 28 oktober 2010

Ingen mer vindkraft

Numera har kommunerna vetorätt mot anläggande av vindkraftverk. Detta är naturligtvis en rättighet som ska användas med stor försiktighet, i de fall då det finns starka invändningar mot en föreslagen placering.

Några sådana invändningar finns inte mot de tre verk som planerats norr om Lund, vid Hoby. De är optimalt placerade i landskapet och ligger på minst 500 meters avstånd från närmaste bebyggelse. Att etableringen ligger nära en fastighetsgräns är knappast kommunens sak att föra utan en sak mellan markägarna. Alla invändningar faller platt till marken. Kan man inte bygga vindkraft här kan man faktiskt inte bygga någonstans i sydvästra Skåne.

Trots detta beslutade den borgerliga majoriteten i Lunds kommunstyrelse idag att använda det kommunala vetot för att sabotera utbyggnaden av förnyelsebar energi i kommunen.

Länkat: SKD

4 kommentarer:

 1. Bullret med Enercon 2 MW E-82 mod 0 överskrids för 4 bostäder med nedskruvning till mod 4 (1200 kW) som ett minimikrav. Vindkraftverken står redan för tätt vilket gör att effekten minskar ytterligare. Absolut minsta avstånd dem emellan är 5 ggr turbindiame-tern (410 m) men helst 7 ggr turbindiametern (574 m). Här står vindkraftverk med c/c 366 m, vilket är nonsens. Betr. skuggor så är alla nivåer fel i indata från verksamhetsut-övaren. Korrekta nivåer med hjälp av SRTM MTM satelliten. I projektet har vindkraftverk i verksamhetsutövarens beräkning lägre nivå än verkligen, vilket självfallet minskar skuggtiden. Så små vindkraftverk som 78.3 m Enercon 2 MW E-82 är heller inte till avsa-lu längre så det blir säkert högre vindkraftverk med ökad skuggtid som följd.

  Det må påpekas att franska medicinalakademin sedan mars 2006 avråder från placering av stora vindkraftverk på 2 MW eller större närmre än 1.500 meter från bebyggelse på grund av risker för bullerexposition. I den exploatering som förordas är skyddsavståndet mellan närmsta bostäder och vindkraftverk så litet som 583 meter eller 4.9 gånger ver-kets totalhöjd. Det må även anmärkas att enligt miljöbalken 2 kap 1 § ankommer det på den som bedriver eller önskar bedriva den aktuella verksamheten, att visa att miljöbal-kens hänsynsregler iakttas. Verksamhetsutövarens bevisbörda omfattar tekniska fakto-rer, verksamhetens lokalisering och effekter på omgivningen samt olika säkerhetsfakto-rer. Bevisbördeplaceringen stärker därmed försiktighetsprincipens genomförande.

  Fem bostäder får för lång skuggtid. Som mest 14:33 h/år sannolik skugga på uteplats 5x5 m, vilket är helt oacceptabelt. Det blir som att se stumfilm i bostaden. Krav måste ställas på skuggreglering, vilken skuggreglering ytterligare minskar energin från vind-kraftverk. Totalt sett saknar därför projektet samhällsnytta i förhållande till de natur- ovh kulturvärden på Lundaslätten som står på spel.

  SvaraRadera
 2. Allt detta borde vara miljööverdomstolens sak att ta ställning till. Av handlingarna framgår för övrigt att bullernivåerna ska hållas under 40 db och att skuggpåverkan inskränks till några enstaka timmar per år.

  Borgarna ville inte heller ta ställning till buller och skuggor utan hänvisade till slut enbart till att två av verken låg nära fastighetsgränsen, något som helt borde vara ett ärende mellan inblandade fastighetsägare.

  SvaraRadera
 3. stackars dig!?
  det är helt underbart att det finns en demokrati som fungerar,
  de har insett att dessa monstersnurror inte skall placeras så nära att de kan ge en livsfara för hälsan för närboende.

  SvaraRadera
 4. Hej,
  Det är inte ett dugg synd om mig, och visst ska besluten respekteras.

  Däremot har alla de som vill se en utbyggnad av vindkraften (cirka 80 procent av befolkningen enligt opinionsmätningar) stor anledning att vara oroliga. Kan man inte bygga här kan man antagligen inte bygga någonstans i t.ex. Lunds kommun.

  Jag har inte hunnit se miljööverdomstolens beslut. Enligt SDS hänvisas till Lunds byggnadsnämnds utlåtande 2008. Där beskrivs i alla fall ingen "livsfara" att bo 500 meter från ett vindkraftverk.

  SvaraRadera