tisdag 1 juni 2010

Rödgrön budget för Lund

Rejäla satsningar på kärnverksamheterna, speciellt skola, förskola och social service, det är vad de rödgröna i Lund vill åstadkomma nästa år. Idag presenterade vi vårt budgetalternativ för den samlade värdspressen.

Medan borgarna lägger ett budgetförslag som på sista raden visar ett underskott på 40 miljoner (de hoppas nog på en rödgrön regering som ökar statsbidragen till kommunerna) visar de rödgröna ett litet, men dock ett överskott på 2,5 miljoner. Nedan några viktiga punkter, hela tiden angivet i miljoner kronor (mkr) utöver vad borgarna vill lägga i sitt budgetförslag.

1. 100 nya lärare till Lunds skolor. Detta helt utanför volymförändringar, som en ren kvalitetsförstärkning, vilken kostar 43 mkr i helårseffekt. Preliminär fördelning: 55 förskolelärare, 30 grundskolelärare, 10 gymnasielärare, 5 vuxenutbildningslärare, allt från och med höstterminen 2011.

2. Lägg tillbaka borgarnas indragna lönekompensation, 15,7 mkr, som är en smygbesparing på all kommunal verksamhet, speciellt kostsam för personalintensiva verksamheter som förskola och vård och omsorg. Räknar vi in denna differens gentemot det borgerliga förslaget rör det sig om cirka 120 fler lärare. Vi återupprättar också ärligheten i Lunds kommunalpolitik. Inga fler dolda sparbeting.

3. Underhåll skolor och andra fastigheter, 12 mkr. Borgarna försöker för tredje året i följd att rädda sin budget genom kapitalförstöring av kommunens fastigheter. Våra 12 mkr räcker egentligen inte men är en början på att bryta den negativa spiralen.

4. Vård- och omsorgsnämnden: Resursförstärkning med totalt 12 mkr, fördelat på rehab- och korttidsboendet Kompassen 3 mkr (det är det som Region Skåne drar in), kvalitetshöjning äldreomsorgen 6 mkr och LSS-boenden 3 mkr.

5. Socialnämnden: Totalt 10,5 mkr till åtgärder för barn- och ungdomar, åtgärder inom hemlöshet, missbruk, psykiatri, arbetsmarknad, kvinnovåld, social jour och drogförebyggande arbete. Här har vi också på investeringssidan lagt in växthus i enlighet med Vänsterpartiets motion Blommor och rehabilitering.

6. Till Kultur och fritid, totalt 5,5 mkr. Förstärkta föreningsbidrag (inklusive Mejeriet) och fria föreningslokaler 2,5 mkr, lokala kulturresurser 1 mkr, fri simundervisning i skolan, kulturhus, Lineroträdgården, ridhus, konstgräsplaner i byar och stadsdelar. Dessutom vill vi sätta igång ombyggnaden av Folkparken och tidigarelägga Mötesplats Klostergården.

7. Till tekniska nämnden: Parkerna 1,5 mkr, lekplatser 1 mkr, utbyggd busstrafik 2,5 mkr.

8. Därutöver några satsningar hos kommunkontoret och byggnadsnämnden som har med stadsplanering och demokratiutveckling att göra.

9. Ett viktigt principiellt ställningstagande är att vi vill börja spårlägga Lundalänken redan nästa år, vilket betyder att första etappen Lunds C - Brunnshög ska kunna invigas enligt planen 2014. Här har vi god hjälp av den aviserade rödgröna infrastruktursatsningen på spårvägstrafik i storstadsområden, en pott på totalt 9 miljarder som Lund kan söka finansiering ur.

10. Allt som borgarna har med i sin budget har vi med, med ett viktigt undantag. De borgerliga vill införa vårdnadsbidrag i Lunds kommun från och med 2012, vilket de budgeterat 2 mkr om året för.

Hur finansieras då allt detta? Jo, först och främst genom en kommunal skattehöjning med 40 öre, vilket ger 81 miljoner. Därmed återställs den skattenivå vi hade 2006, senast det var rödgrönt i Lund. Vi räknar också med gott samvete in ökat statsbidrag med rödgrön regering (preciserat i förslaget till vårbudget) vilket ger 45 miljoner, mycket försiktigt räknat.

Nu gäller det bara att vinna valet ...


Länkat
SDS; SKD; SKD

Tidigare inlägg om budget
Oärlig borgerlighet i Lund; Kultur på svältkur i Lund; Skattehöjning nog nödvändig; Hotet mot välfärden stavas B-O-R-G

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar