tisdag 24 november 2009

Skrivelse från de rödgröna i Lund


Tak över huvudet är inte nog

Inför principen Bostad först i arbetet mot hemlösheten

De senaste årtiondena har antalet hemlösa ökat i Lund och i Sverige. Lund har, liksom de flesta andra kommuner, försökt lösa boendeproblem för hemlösa genom så kallade boende­trappor, som innebär att den enskilde genom olika steg kvalificerar sig för ett eget boende. Den väg som anvisas går, grovt uttryckt, från härbärge, till någon form av stödboende, via andrahandskontrakt i socialförvaltningens lägenhet, till förstahandskontrakt.

Det är dags att erkänna att denna boendetrappa inte fungerar. Flertalet hemlösa cirkulerar mellan olika stödboenden och når aldrig fram till ett eget boende. Stegen är för många till ett eget reguljärt boende och väntetiden för lång . Samtidigt visar all forskning att ett eget hem är det fundament – den trygghet – som är förutsättningen för att annan social problematik ska kunna lösas för den enskilde. En rad studier från andra länder har också visat att principen Bostad först (Housing First) gett positiva resultat (se t.ex. socialhögskolans hemsida http://mail1.ehl.lu.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.soch.lu.se/forskning/forskningsprojekt/hemloeshet

Att införa principen Bostad först är emellertid ingen enkel sak. Flera av de verktyg som samhället tidigare förfogade över för att genomföra en social bostadspolitik har idag försvunnit. Problemen ska dock inte överdrivas – finns den politiska viljan så skapas också de resurser som krävs för att genomdriva den.

Detta är en allt för komplex fråga för att kunna lösas av socialförvaltningen på egen hand. Förutom sociala stödfunktioner handlar det framförallt om att få fram lägenheter. Därför bör en professionell projektgrupp med egna resurser starta arbetet och utarbeta metoder och former för införande av principen Bostad först i Lund. Lämplig styrgrupp för en sådan projektgrupp kan vara kommunstyrelsens arbetsutskott.

Projektformen är lämplig under en införandefas. Därefter bör arbetet mot hemlöshet återgå i den ordinarie kommunala organisationen. Socialhögskolan vid Lunds universitet är intresserade av att följa och utvärdera kommunala försök i denna riktning. Projektgruppen bör samarbeta med socialhögskolan för att ta del av forskningen inom området, och samtidigt låta forskare utvärdera projektet.

Vi föreslår:

att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp med uppgift att i ett sammanhållet program utarbeta metoder och former för införande av principen Bostad först i arbetet mot hemlösheten i Lund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar