tisdag 25 februari 2014

Kollaps för jämställdhet i Lund

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar nu dramatiskt i Lund. När det var rödgrön majoritet 2002–2006 påbörjades ett arbete med att jämställa lönerna i kommunen. Diskrimineringslagen säger att arbetsgivare var tredje år ska kartlägga lönerna ”i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.” Riktade resurser (15 miljoner kronor om året) tillsattes efter kommunfullmäktiges beslut och metoden blev att ge de lågbetalda kvinnodominerade yrkesgrupperna raka extra påslag utöver avtalet. 

Det visade sig vara framgångsrikt och löneskillnaderna minskade. Det blev borgerligt 2006 men de hade i valrörelsen lovat att fortsätta jämställdhetsarbetet. Det gjorde de i så måtto att de under 2007 fullföljde vad som redan var beslutat, men från och med 2008 avbröt de det systematiska arbetet med att jämställa Lunds löner. 

I kartläggningen som nu presenteras för 2013 görs inga försök analysera utvecklingen sedan förra och förrförra kartläggningen. Gruppindelningarna har ändrats något sedan 2007 och 2010, men detta döljer på intet sätt ett systematiskt mönster: Gapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat kraftigt. Löneskillnaderna mellan grupper med likvärdigt arbete var i december 2013 till och med större än när arbetet inleddes 2004. 

I dagens Sydsvenskan påpekar jag att det vi bevittnar är ingenting annat än en kollaps för jämställdheten i Lund, orsakad av den borgerliga majoritetens ovilja att göra någonting i jämställdhetsfrågor. 

I tabellen visas exempel på differenser som berör månadslöner för några utvalda större yrkesgrupper (andelen män inom respektive yrke inom parentes):


2007
2010
2013
Parkarbetare (84%) – Vårdbiträde (22%) lönedifferens


805


1 125


2 039
Procentuell skillnad
4,4
5,4
10,0
Vaktmästare, skola (96%) – Barnskötare (10%) lönedifferens


536


453


1 552
Procentuell skillnad
2,9
2,1
7,0
Renhållningsarb. (92%)  – Undersköterska (10%) lönedifferens


742


1 849


2 716
Procentuell skillnad
3,8
10,9
14,6

Not: För jämförbarheten över tid har Vårdbiträden, som 2010 och 2013 är uppdelade på två grupper, sammanförts till en.

Löneskillnaderna mellan Vårdbiträden och Parkarbetare har fördubblats och skillnaden mellan Barnskötare och Skolvaktmästare har ungefär tredubblats. Anmärkningsvärt är att trots att Barnskötare är i värderingsgrupp 4 och Vaktmästare är i grupp 2 är löneskillnaden till vaktmästarnas fördel nu över 1 500 kronor i månaden (ju högre grupp desto mer kvalificerat och/eller ansträngande bedöms arbetet vara).

Renhållningsarbetare har sedan kartläggningen 2007 flyttats upp från värderingsgrupp 2 till 3 medan Undersköterskor hela tiden varit i grupp 4. Undersköterskor borde alltså tjäna mer, men ändå har den manligt dominerade yrkesgruppen ökat sitt försprång dramatiskt från 742 till 2 716 kronor i månaden.

Som motivering för männens högre löneläge anges oftast marknadsläget, det vill säga löneläget hos andra arbetsgivare:
Löneläget för Parkarbetare påverkas av löneläget för parkarbetare i kringliggande kommuner.
Löneläget för gruppen Renhållningsarbetare förklaras av att det finns alternativ arbetsmarknad inom privat sektor. Dessutom ligger löneläget inom kommunal sektor väl i paritet för gruppens löneläge.
Märkligt nog tycks det inte finnas en enda yrkesgrupp som domineras av kvinnor som påverkas av löneläget någon annanstans. Diskrimineringen rättfärdigas helt enkelt med att andra också diskriminerar.

Ibland ges andra förklaringar som inte ens är förklaringar:
Löneläget för Vaktmästare skola förklaras av att det finns medarbetare med lång erfarenhet. Varför medellönen skiljer sig med ex Assistent med lika lång erfarenhet kan ha med prestation att göra. Lönerna sätts lokalt och den övergripande analysen visar på olika tillvägagångssätt mellan förvaltningar.
Personaldirektör Kenneth Wictor hävdar i tjänsteskrivelsen, tillsammans med kommundirektör Anette Henriksson, att: 
I lönekartläggningen har inga strukturella könsdiskriminerande löneskillnader påträffats vad gäller jämförelsen mellan likvärdiga yrkesgrupper.
Mot bakgrund av de kraftiga och ökande löneskillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken är detta en anmärkningsvärd slutsats. Men det är politikerna som avgör vad som ska hända. När ärendet behandlas i kommunstyrelsen 5 mars kommer vi att föreslå att lönekartläggningen inte godkänns utan dels ska kompletteras med en analys av hur löneskillnaderna ändrats över tid, dels kompletteras med en handlingsplan för att bryta den allt starkare lönediskrimineringen i kommunen och istället börja jämställa Lund.

* * * *

Uppdatering 2014-03-04. Personalkontoret hade i sin lönekartläggning glömt bort att ta hänsyn till värdet av framförhandlade arbetstidsförkortningar för vissa personalkategorier. I sammanställningen ovan har jag nu justerat för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar